બંધ

About Narmada

2/10/97 ના રોજ, ગુજરાત સરકારે નર્મદા જિલ્લા સહિત છ નવા જિલ્લાઓ બનાવી. ભરૂચ જીલ્લાના નાંદોદ, દાદીપદ અને સાગબારા તાલુકા અને વડોદરા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકાએ નર્મદા જિલ્લાનું નિર્માણ કર્યું. નવી તાલુકા ગરુડેશ્વરની રચના 18/02/2014 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. જીલ્લા ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વીય ખૂણે આવેલું છે. જિલ્લામાં હવે 5 તાલુકા અને 1 નગરપાલિકા છે. નંદોદ તાલુકાના 111 ગામો, ડીદિયાપાડા તાલુકાના 169 ગામો, સાગબારા તાલુકામાં 93 ગામ, તિલકવાડા તાલુકાના 97 ગામો અને ગરુડેશ્વર તાલુકાના 92 ગામો છે. નર્મદા જિલ્લામાં 562 ગામો અને 222 ગ્રામપંચાયત છે. જીલ્લાની કુલ વસ્તી 5,979,279 છે. વધુ વાંચો

D.AShah
કલેક્ટર અને ડી.એમ. શ્રી.ડી.એ.શાહ
  • સરદાર સરોવર ડેમ
    સરદાર સરોવર ડેમ
  • Nondhara nu Aadhar1