બંધ

હેલ્પલાઇન

હેલ્પલાઇન સંપર્કો નીચે મુજબ છે
ક્રમ. હેલ્પલાઇન સંપર્ક નંબર.
જીલ્લા કટોકટી પ્રતિભાવ કેન્દ્ર +૯૧૨૬૪૦૨૨૪૦૦૧
નાગરિક કોલ સેન્ટર 
૧૫૫૩૦૦
મહિલા હેલ્પલાઇન ૧૦૯૧
આરોગ્ય: ઇલેક્ટ્રોલ રોલ હેલ્પલાઇન ૧૯૫૦
ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન ૧૦૯૮
ક્રાઇમ સ્ટોપર
૧૦૯૦
વરિષ્ઠ નાગરિક હેલ્પલાઇન 
૧૪૫૬૭