બંધ

ભરતી

ભરતી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આસીસ્ટન્ટ ગવર્મેન્ટ પ્લીડર અને એડીશનલ પબ્લિક પ્રોસીક્યુટરની નિયુક્તિ અંગેની જાહેરાત

નર્મદા જિલ્લા ખાતે ૨(બે) આસીસ્ટન્ટ ગવર્મેન્ટ પ્લીડર અને એડીશનલ પબ્લિક પ્રોસીક્યુટરની ખાલી પડેલ જગ્યા ભરવાની જાહેરાત

06/11/2023 20/11/2023 જુઓ (2 MB)
બિરસા મુંડા આદિવાસી યુનિવર્સિટિ ભરતી

ટેક્નિકલ અસિસ્ટેંટ અને સિસ્ટમ મેનેજર ની ભરતી..

21/09/2018 21/10/2018 જુઓ (100 KB)