બંધ

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧)આર(૩) અન્વયે બહાર પાડેલ જાહેરનામું

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧)આર(૩) અન્વયે બહાર પાડેલ જાહેરનામું

24/06/2024 06/07/2024 જુઓ (1 MB)
ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે બહાર પાડેલ જાહેરનામું

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે બહાર પાડેલ જાહેરનામું

24/06/2024 06/07/2024 જુઓ (2 MB)
SSC HSC પૂરક પરીક્ષા અન્વયે જાહેરનામા તા.૨૪-૦૬-૨૪ થી તા. ૦૬-૦૭-૨૪

SSC HSC પૂરક પરીક્ષા અન્વયે જાહેરનામા તા.૨૪-૦૬-૨૪ થી તા. ૦૬-૦૭-૨૪

18/06/2024 06/07/2024 જુઓ (2 MB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

15/06/2024 30/06/2024 જુઓ (330 KB)
જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુનઃવસવાટમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતા અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ-૨૧(૧)(૨) હેઠળ જાહેર નોટીસ

જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુનઃવસવાટમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતા અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ-૨૧(૧)(૨) હેઠળ જાહેર નોટીસ

06/06/2024 13/06/2024 જુઓ (186 KB)
નર્મદા જીલ્લામાં કરાર આધારિત કાયદા સલાહકારની નિમણુંક બાબત 05/03/2024 22/04/2024 જુઓ (517 KB)