બંધ

સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી બી.એ.અસારી ડેપ્યુટી કલેક્ટર પ્રોટોકોલ +919512498836
શ્રી નિલેશ દુબે ડેપ્યુટી કલેક્ટર +919825041041
શ્રી હિમાંશુ પરીખ અધિક કલેક્ટર, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી +919978415960
શ્રી રવિશંકર, આઈ.એ.એસ. સીઇઓ, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી +916359010793 Statue of Unity