બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશન કાર્ડ: નવુ બારકોડેડ રેશન કાર્ડ (ફોર્મ નં. ૨) 01/07/2018 જુઓ (148 KB)
નિવાસસ્થાન પ્રમાણપત્ર: ફોર્મ નં. ૪૨ 01/07/2018 જુઓ (80 KB)
બિન-ક્રીમી લેયર સર્ટિફિકેટ: ફોર્મ નં. ૩૭ 01/07/2018 જુઓ (137 KB)
આવક પ્રમાણપત્રઃ ફોર્મ નં. ૩૬ 01/07/2018 જુઓ (62 KB)
એસ ઇ બી સી પ્રમાણપત્ર: ફોર્મ નં.૩૯ 01/07/2018 જુઓ (66 KB)
જાતિ પ્રમાણપત્ર (એસસી / એસટી): ફોર્મ નંબર ૪૦ 01/07/2018 જુઓ (43 KB)
વરિષ્ઠ નાગરિક પ્રમાણપત્રઃ ફોર્મ નં. ૯૬ 01/07/2018 જુઓ (55 KB)
બોજો દાખલ અથવા ગીરો દાખલ 01/07/2018 જુઓ (64 KB)
બોજો મુક્તિ અથવા ગીરો મુક્તિ 01/07/2018 જુઓ (74 KB)
હકક કમિ સગીર 01/07/2018 જુઓ (60 KB)