બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
કોવિદ – ૧૯ સહાય ફોર્મ 29/11/2021 જુઓ (310 KB)
વેચાણ-વસિયત-ભેટ માટે અરજી 01/07/2018 જુઓ (50 KB)
રેશન કાર્ડ: નકલી રેશન કાર્ડ માટેનો ફોર્મ (ફોર્મ નં. ૯) 01/07/2018 જુઓ (340 KB)
રેશન કાર્ડ: રેશન કાર્ડ રદ (ફોર્મ નં. ૮) 01/07/2018 જુઓ (271 KB)
રેશન કાર્ડ: વાલીની નિમણૂંક માટેની અરજી (ફોર્મ નં. ૭) 01/07/2018 જુઓ (254 KB)
રેશન કાર્ડ: બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં સુધારો (ફોર્મ નં. ૬-બી) માં સુધારો (અન્ય તાલુકા / જિલ્લામાં ટ્રાન્સફર માટે) 01/07/2018 જુઓ (448 KB)
રેશન કાર્ડ: બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં સુધારો (નામ, અટક અને ક્લાર્ક ભૂલ સુધારો) (ફોર્મ નંબર ૬-એ) 01/07/2018 જુઓ (452 KB)
રેશન કાર્ડ: અલગ બારકોડ રેશન કાર્ડ (ફોર્મ નંબર ૫) 01/07/2018 જુઓ (452 KB)
રેશન કાર્ડ: નવુ બારકોડેડ રેશન કાર્ડ (નામ નં. ૪) નું નામ કાઢી નાખવું 01/07/2018 જુઓ (431 KB)
રેશન કાર્ડ: બીસીઆરસી માં નામ ઉમેરાવું (ફોર્મ નં. 3) 01/07/2018 જુઓ (346 KB)