બંધ

ગામ અને પંચાયતો

તાલુકાવાર ગ્રામ પંચાયત અને ગામોની યાદી 
અનુ. નં. તાલુકા  ગ્રામ પંચાયત ગામડાઓ
1. નાંદોદ 65 71
2. ગરુડેશ્વર 70 72
3. તિલકવાડા 53 57
4. ડેડીયાપાડા 31 31
5. સાગબારા 69 75