બંધ

શ્રી ડી આર સંગાડા

ઇમેઇલ : po-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા
ફોન : 02649-234003
ફેક્સ નંબર : 02649-234003
પ્રવૃત્તિ : xxxxxxxxxxxxxxxx