બંધ

શ્રી એન.યૂ.પઠાણ

xxxxx

ઇમેઇલ : dso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી
ફોન : +917567021984
ફેક્સ નંબર : +912640222171
ઓરડા ક્રમાંક : 1234
પ્રવૃત્તિ : xxxxxxxxxxxxxxxx