બંધ

શ્રી એચ કે વ્યાસ

xxxxx

ઇમેઇલ : rdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 02640-222326
ફેક્સ નંબર : 02640-222171
ઓરડા ક્રમાંક : 1234
પ્રવૃત્તિ : xxxxxxxxxxxxxxxx