બંધ

ડીજીટલ ગુજરાત જનસેવા

નાગરીકો ઘણી બધી નાગરિક સેવાઓ માટે ઓનલાઈન એપ્લાય કરી સકે છે.

મુલાકાત: http://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : બધા મામલતદાર કચેરી જન સેવા કેન્દ્ર | શહેર : નર્મદા | પીન કોડ : 393145