બંધ

દવાખાનાઓ


જનરલ હોસ્પીટલ રાજપીપલા

સીવીલ હોસ્પીટલ, વિજય પ્રસૂતી ગૃહની સામે રાજપીપલા


ફોન : 02640-220030


સબ ડીસ્ટ્રીકટ હોસ્પીટલ ડેડીયાપાડા

તા. ડેડીયાપાડા, જિલ્લો નર્મદા


ફોન : 02640-234103


સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ,ગરુડેશ્વર

તા. ગરુડેશ્વર, જિલ્લો નર્મદા


ફોન : 02640-237107


સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ,તીલકવાડા

તાલુકા પંચાયત કચેરીની બાજુમાં,તીલકવાડા


ફોન : 02640-266334


સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોઝદા

મોઝદા, તા. ડેડીયાપાડા, જિલ્લો નર્મદા


ફોન : 9726139179


સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સાગબારા

તા. સાગબારા, જિલ્લો નર્મદા


ફોન : 02640-2355018