બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ


કૃષિ એંજિનિયરિંગ કૉલેજ

ડેડીયાપાડા જિલ્લો-નર્મદા


ફોન : 9913599332


ડિગ્રી કૉલેજ ઑફ ઍજ્યૂકૅસન

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા


નર્શિંગ કૉલેજ

જિતનગર જિલ્લો-નર્મદા


બી.એડ. કૉલેજ

માંગરોળ જિલ્લો- નર્મદા


ફોન : 9925670370


શ્રી આર.એમ. કોમર્સ કૉલેજ

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા


ફોન : 9925481606


શ્રી એમ. આર. આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા


ફોન : 9925481606


શ્રી નર્મદા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

માંગરોળ જિલ્લો- નર્મદા


ફોન : 9537702563


શ્રી નર્મદા માસ્ટર ઓફ સોશ્યલ વર્ક કૉલેજ

માંગરોળ જિલ્લો- નર્મદા


ફોન : 9979665412


સરકારી બી.એ.ડી. કૉલેજ

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા


ફોન : 7984774937


સરકારી વિનયન કૉલેજ

સાગબારા જિલ્લો-નર્મદા


ફોન : 9687578533