બંધ

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનો હુકમ

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનો હુકમ

તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૪

29/06/2024 27/08/2024 જુઓ (461 KB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ – ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ – ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

તા. ૦૨/૦૭/૨૦૨૪

02/07/2024 31/12/2024 જુઓ (367 KB)
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૪) અન્વયે બહાર પાડેલ હુકમ

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ- ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૪) અન્વયે બહાર પાડેલ હુકમ

21/06/2024 19/08/2024 જુઓ (956 KB)
ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ – ૧૪૪ અન્વયે બહાર પાડેલ હુકમ

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ – ૧૪૪ અન્વયે બહાર પાડેલ હુકમ

15/06/2024 13/08/2024 જુઓ (345 KB)
દફ્તરખાનુ