બંધ

નોંધારાનો આધાર

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે રાજપીપળા ખાતે નર્મદા જિલ્લા પ્રશાસનના ‘નોંધારાનો આધાર’ પ્રોજેક્ટના લોગો, વેબસાઈટ અને ડેટા એન્ટ્રી વેબ પોર્ટલનું લોન્ચીંગ કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજપીપળા ખાતે ‘નોંધારાનો આધાર’ પ્રોજેક્ટના વેબ પોર્ટલનું લોન્ચીંગ

Facebook Twitter