બંધ

રેશન કાર્ડ: બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં સુધારો (ફોર્મ નં. ૬-બી) માં સુધારો (અન્ય તાલુકા / જિલ્લામાં ટ્રાન્સફર માટે)

રેશન કાર્ડ: બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં સુધારો (ફોર્મ નં. ૬-બી) માં સુધારો (અન્ય તાલુકા / જિલ્લામાં ટ્રાન્સફર માટે)
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશન કાર્ડ: બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં સુધારો (ફોર્મ નં. ૬-બી) માં સુધારો (અન્ય તાલુકા / જિલ્લામાં ટ્રાન્સફર માટે) 01/07/2018 જુઓ (448 KB)