બંધ

જિલ્લા કલેક્ટર અને ડી.એમ નર્મદા

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2022
  • Source of Recruitment: State Services
  • સેવા: IAS
  • સંપર્ક કરો: 02640-222161
  • ઇમેઇલ: collector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in

વર્ણન

રાજ્ય સરકાર બોમ્બે લેન્ડ રેવેન્યુ કોડ, 1879 ની કલમ 8 હેઠળ કલેકટરની નિમણૂંક કરે છે. વિભાગીય કમિશનર ભૂતપૂર્વ બોમ્બે રાજ્ય દરમિયાન જમીન મહેસૂલ કોડના અમલીકરણ અને દેખરેખની દેખરેખ રાખતો હતો. 15 ઑગસ્ટ, 1950 થી ડિવિઝનલ કમિશનરની પોસ્ટને નાબૂદ કરવામાં આવી હતી અને જમીન દ્વારા મહેસૂલ કોડ અને અન્ય કાર્યોની સત્તા સરકાર દ્વારા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી હતી અને તે સાથે કલેકટરને જિલ્લામાં વિવિધ કાયદાના જોગવાઈઓના અમલીકરણ માટે જવાબદાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. દિવસના દિવસે કલેક્ટરનું કાર્ય લોડ વધ્યું છે કારણ કે તે સરકાર અને લોકો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ લિંક છે. તેઓ, જીલ્લા સ્તરે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ હોવાને કારણે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફરજો નિભાવવી પડે છે અને જિલ્લાના ચીફ કો-કોઓર્ડિનેટરની ભૂમિક ભજવવાની રહે છે. વહીવટ આજે વધુ નાગરિક કેન્દ્રિત અને ઝડપી બની ગયું છે. જિલ્લા વહીવટ ના નાગરિકોની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળવા માટે, માહિતી અને સંચાર તકનીકના મહત્તમ ઉપયોગ સાથે વહીવટને વધુ સરળ, કાર્યક્ષમ, પારદર્શક અને નાગરિક મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.રાજ્ય સરકાર બોમ્બે લેન્ડ રેવેન્યુ કોડ, 1879 ની કલમ 8 હેઠળ કલેકટરની નિમણૂંક કરે છે. વિભાગીય કમિશનર ભૂતપૂર્વ બોમ્બે રાજ્ય દરમિયાન જમીન મહેસૂલ કોડના અમલીકરણ અને દેખરેખની દેખરેખ રાખતો હતો. 15 ઑગસ્ટ, 1950 થી ડિવિઝનલ કમિશનરની પોસ્ટને નાબૂદ કરવામાં આવી હતી અને જમીન દ્વારા મહેસૂલ કોડ અને અન્ય કાર્યોની સત્તા સરકાર દ્વારા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી હતી અને તે સાથે કલેકટરને જિલ્લામાં વિવિધ કાયદાના જોગવાઈઓના અમલીકરણ માટે જવાબદાર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

દિવસના દિવસે કલેક્ટરનું કાર્ય લોડ વધ્યું છે કારણ કે તે સરકાર અને લોકો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ લિંક છે. તેઓ, જીલ્લા સ્તરે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ હોવાને કારણે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફરજો નિભાવવી પડે છે અને જિલ્લાના ચીફ કો-કોઓર્ડિનેટરની ભૂમિક ભજવવાની રહે છે. વહીવટ આજે વધુ નાગરિક કેન્દ્રિત અને ઝડપી બની ગયું છે. જિલ્લા વહીવટ ના નાગરિકોની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળવા માટે, માહિતી અને સંચાર તકનીકના મહત્તમ ઉપયોગ સાથે વહીવટને વધુ સરળ, કાર્યક્ષમ, પારદર્શક અને નાગરિક મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી નાગરિકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે, માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર તકનીકના મહત્તમ ઉપયોગ સાથે વહીવટને વધુ સરળ, કાર્યક્ષમ, પારદર્શક અને નાગરિક મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

સુશ્રી શ્વેતા તેવતિયા, આઈ.એ.એસ.
કલેક્ટર, નર્મદા

Incumbency List

Sr. No

Name of Collector

Date of Joining – Date of Tenure

1

SHRI B. D. JOSHI (I.A.S.)

02/10/97  to 19/06/98

2

SHRI R. N. YAGNIK (G.A.S.)

19/06/98  to 01/01/01

3

SHRI G. J. CHAPANERI (G.A.S.)

02/01/01  to 18/04/02

4

SHRI D. G. JHALAVADIA (G.A.S.)

19/04/02  to  20/06/04

5

SHRI D. G. JHALAVADIA (I.A.S.)

21/06/04  to 28/03/05

6

SHRI M. S. TORAWANE (I.A.S.) I/C

28/03/05  to 02/05/05

7

SHRI K. K. BALAT (I.A.S.)

02/05/05 to  28/03/07

8

SHRI R. M. PATEL (I.A.S.)

28/03/07 to  31/10/10

9

SHRI VIKRANT PANDEY (I.A.S.) I/C

01/11/10  to 03/07/11

10

SHRI D. B. REHVAR (G.A.S.) I/C

04/07/11 to  06/07/11

11

SHRI P. R. SOMPURA (I.A.S.)

07/07/11  to 18/10/12

12

SHRI MILIND TORAWANE (I.A.S.)

19/10/12  to 17/04/13

13

SHRI RAKESH  SHANKAR (I.A.S.)

17/04/13  to 05/07/14

14

SHRI D. B. REHVAR (G.A.S.) I/C

05/07/14  to 06/07/14

15

SHRI RAHUL GUPTA (I.A.S.)

07/07/14  to 26/09/14

16

SHRI D. B. REHVAR (G.A.S.) I/C

26/09/14  to 30/09/14

17

SHRI S. J. SAGALE (I.A.S.)

01/10/14 to 09/05/2016

18

SHRI  D. K. BARIYA(G.A.S.) I/C

10/05/2016 to 12/05/2016

19

SHRI K. M. BHIMAJIYANI (I.A.S.)

13/05/2016  to 01/05/2017

20

SHRI  R. S. NINAMA  (IAS  )

02/05/2017 to  1/2/2019

21

SHRI  I. K. PATEL (IAS )

02/02/2019 to 24/112019

22

SHRI  M. R. KOTHARI  (IAS )

25/11/2019 to 30/09/2020

23

SHRI D.A.SHAH (IAS)

01/10/2020 to 03/08/2022

24

Ms. SHWETA TEOTIA (IAS)

04/08/2022 to continue