બંધ

શ્રી.એન.યુ.પઠાણ(ઈ.ચા)

ઇમેઇલ : midday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ના.ક્લેક્ટર એમ.ડી.એમ.
મોબાઈલ નંબર : -
લેન્ડલાઇન નંબર : 02640-221562
ફેક્સ નંબર : 02640-221074