બંધ

મહેસૂલ વિભાગ

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

મહેસૂલ વિભાગ
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી.ડી.એ.શાહ (આઈ.એ.એસ.) કલેક્ટર નર્મદા collector-nar@gujarat.gov.in 9978406216 02640-222161 02640-222171 કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી એન.યુ.પઠાણ જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી dso-nar@gujarat.gov.in 7567021984 02640-221562 - કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી એ આઇ હળપતિ ના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી eo-nar@gujarat.gov.in 9978405297 02640-223734 - કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી.એન.યુ.પઠાણ(ઈ.ચા) ના.ક્લેક્ટર એમ.ડી.એમ. midday-nar@gujarat.gov.in - 02640-221562 02640-221074 કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી ડી.કે.બારીયા પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા po-dediapada-nar@gujarat.gov.in 7567011360 02649-234003 - પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા
શ્રી એસ.એન.સોની ચીટનીસ ટુ ક્લેક્ટર chitnis-nar@gujarat.gov.in 9825875559 02640-222161 02640-222171 કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી. ડી.કે.પરમાર મામલતદાર નાંદોદ mam-nandod@gujarat.gov.in 7567004536 02640-220003 મામલતદાર,નાદોદ
શ્રી એમ.એન.પારેખ મામલતદાર ગરુડેશ્વર mam-garud-nar@gujarat.gov.in 9099415154 02640-237102 - મામલતદાર ગરુડેશ્વર
શ્રી આર.જે.ચૌહાણ મામલતદાર તિલકવાડા mam-tilakwada@gujarat.gov.in 7567004584 02661-266336 - મામલતદાર,તિલકવાડા
શ્રી એ. સી. વસાવા મામલતદાર ડેડીયાપાડા mam-dediyapada@gujarat.gov.in 7567004520 02649-234504 - મામલતદાર,ડેડીયાપાડા