બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

કૃષિ એંજિનિયરિંગ કૉલેજ

ડેડીયાપાડા જિલ્લો-નર્મદા

ફોન : 9913599332

ડિગ્રી કૉલેજ ઑફ ઍજ્યૂકૅસન

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા

નર્શિંગ કૉલેજ

જિતનગર જિલ્લો-નર્મદા

બી.એડ. કૉલેજ

માંગરોળ જિલ્લો- નર્મદા

ફોન : 9925670370

શ્રી આર.એમ. કોમર્સ કૉલેજ

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા

ફોન : 9925481606

શ્રી એમ. આર. આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ

રાજપીપળા જિલ્લો-નર્મદા

ફોન : 9925481606

નગરપાલિકાઓ

રાજપીપળા નગરપાલિકા

જલારામ સોસાયટી, રાજપીપળા, જિલ્લો નર્મદા

ફોન : +912640220101

વીજળી

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

અંબિકા નાગર સોસાયટી ,રાજપીપળા , નર્મદા -૩૯૩૧૪૫

ફોન : 18002333030

દવાખાનાઓ

જનરલ હોસ્પીટલ રાજપીપલા

સીવીલ હોસ્પીટલ, વિજય પ્રસૂતી ગૃહની સામે રાજપીપલા

ફોન : 02640-220030

સબ ડીસ્ટ્રીકટ હોસ્પીટલ ડેડીયાપાડા

તા. ડેડીયાપાડા, જિલ્લો નર્મદા

ફોન : 02640-234103

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ,ગરુડેશ્વર

તા. ગરુડેશ્વર, જિલ્લો નર્મદા

ફોન : 02640-237107

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ,તીલકવાડા

તાલુકા પંચાયત કચેરીની બાજુમાં,તીલકવાડા

ફોન : 02640-266334

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોઝદા

મોઝદા, તા. ડેડીયાપાડા, જિલ્લો નર્મદા

ફોન : 9726139179

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સાગબારા

તા. સાગબારા, જિલ્લો નર્મદા

ફોન : 02640-2355018