બંધ

વસ્તીવિષયક

પેરામીટર  મૂલ્ય
વિસ્તાર ૨૭૫૫ ચો કિમી
આવક વિભાગની સંખ્યા
તાલુકાઓની સંખ્યા
મહેસૂલ ગામોની સંખ્યા ૫૧૫
ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા ૨૨૧
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા
ગામોની સંખ્યા ૫૫૭
વસ્તી ૫.૯ લાખ
એકંદર સાક્ષરતા ૭૨.૩૧%
પુરુષ સાક્ષરતા ૮૧.૧૯%
સ્ત્રી સાક્ષરતા ૬૩.૦૯%