બંધ

મત વિસ્તાર

લોક્સભા મત વિસ્તાર
21. છોટાઉદેપુર
22. ભરુચ

 

વિધાનસભા મત વિસ્તાર
148. નાંદોદ
149. ડેડીયાપાડા