બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ફોર્મ ૧૨-D ગેરહાજર મતદારો માટે 06/11/2022 જુઓ (448 KB)
નોંધારાનો આધાર નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ
ગરુડેશ્વર તાલુકા જાહેરનામું 18/02/2014 જુઓ (2 MB)
સેન્સસ હેન્ડબુક 01/08/2012 જુઓ (6 MB)
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન આયોજન 01/08/2018 જુઓ (1 MB)
જિલ્લાની રૂપરેખા 01/08/2018 જુઓ (180 KB)
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન આયોજન ભાગ ૨ 01/08/2018 જુઓ (2 MB)