બંધ

ડિરેક્ટરી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી ડી.એ.શાહકલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inxxxxx02640-22216102640-2221711234
શ્રી એચ કે વ્યાસનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inxxxxx02640-22232602640-2221711234
કુ. જેસી દલાલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22373402640-223737
શ્રી એન.યુ.પઠાણ (ઈ/ચા)નાયબ કલેકટર એમડીએમmidday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inxxxxx+912640221562+9126402215621234
શ્રી બી.એ.અસારીડેપ્યુટી કલેક્ટર પ્રોટોકોલprotocolnarmada[at]gmail[dot]comxxxxx
શ્રી એન.યૂ.પઠાણજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inxxxxx+917567021984+9126402221711234
શ્રી ડી.એમ.મકવાણાજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-223003

પ્રાંત અને એસડીએમ કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી પ્રિતેશ પટેલપ્રાંત અધિકારી રાજપીપલાpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inએસ.ટી. ડેપો પાસે રાજપીપળા
શ્રી ડી.કે.બારીયાપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912649234003+9126492340031234

ડીએસપી ઓફિસ નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી પ્રશાંત સુમ્બેપોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીsp-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inએસ.પી ઓફીસ નર્મદા, નજીકના કલેકટર ઓફિસ, રાજપીપળા-393145+91264022313+91264022316

જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી અંકિત પન્નુજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નર્મદાddo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912640224820+912640224820