બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

મહેસૂલ વિભાગ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી.ડી.એ.શાહ (આઈ.એ.એસ.)કલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840621602640-22216102640-222171કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી એચ. કે. વ્યાસનિવાસી અધિક ક્લેક્ટર નર્મદાrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840518802640-22232602640-222171કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી એન.યુ.પઠાણજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in756702198402640-221562-કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી કે ડી ભગતપ્રાંત અધિકારી રાજપીપલાpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in9978405215011-24305020-પ્રાંત ઓફિસ રાજપીપલા
શ્રી ડી.કે.બારીયાપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in756701136002649-234003-પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા
શ્રી એ આઇ હળપતિના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840529702640-223734-કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી એસ.એન.સોનીચીટનીસ ટુ ક્લેક્ટરchitnis-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in982587555902640-22216102640-222171કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી આઈ.એચ.પટેલમામલતદાર,સાગબારાmam-sagbara[at]gujarat[dot]gov[dot]in756700459502640-255088-મામલતદાર ઓફિસ,સાગબારા
શ્રી એ. સી. વસાવામામલતદાર ડેડીયાપાડાmam-dediyapada[at]gujarat[dot]gov[dot]in756700452002649-234504-મામલતદાર,ડેડીયાપાડા
શ્રી. ડી.કે.પરમારમામલતદાર નાંદોદmam-nandod[at]gujarat[dot]gov[dot]in756700453602640-220003મામલતદાર,નાદોદ

સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી રવિશંકર, આઈ.એ.એસ.સીઇઓ, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી+916359010793Statue of Unity
શ્રી હિમાંશુ પરીખઅધિક કલેક્ટર, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી+919978415960
શ્રી બી.એ.અસારીડેપ્યુટી કલેક્ટર પ્રોટોકોલ+919512498836
શ્રી નિલેશ દુબેડેપ્યુટી કલેક્ટર+919825041041