બંધ

ડિરેક્ટરી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
સુશ્રી શ્વેતા તેવતિયાકલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22216102640-222171
શ્રી સી એ ગાંધીનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22232602640-222171
સુશ્રી. જેસી દલાલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22373402640-223737
શ્રી એન.યુ.પઠાણ (ઈ/ચા)નાયબ કલેકટર એમડીએમmidday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22156202640-221562
સુશ્રી. કે.એસ.નિનામાનાયબ કલેક્ટર-૧
શ્રી એન.યૂ.પઠાણજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+91-756702198402640-222171
શ્રી ડી.એમ.મકવાણાજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-223003

પી એ ટૂ કલેક્ટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી હિતેશ ડી.પ્રજાપતિપી એ ટૂ કલેક્ટર+91-9427648864

જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી અંકિત પન્નુજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નર્મદાddo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22482002640-224820

ડીએસપી ઓફિસ નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી પ્રશાંત સુમ્બેપોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીsp-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-2231302640-22316

પ્રાંત અને એસડીએમ કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી શૈલેષ ગોકલાણીપ્રાંત અધિકારી રાજપીપલાpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-220061
શ્રી એ.આર.ઉકાણીપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02649-23400302649-234003