બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

મહેસૂલ વિભાગ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી.ડી.એ.શાહ (આઈ.એ.એસ.)કલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840621602640-22216102640-222171કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી એચ. કે. વ્યાસનિવાસી અધિક ક્લેક્ટર નર્મદાrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840518802640-22232602640-222171કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી એન.યુ.પઠાણજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in756702198402640-221562-કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી એ આઇ હળપતિના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in997840529702640-223734-કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી. એચ.કે.ગઢવીજન સંપર્ક અધિકારીchitnis-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી.એસ.એન.સોની (ઈ.ચા)ના.ક્લેક્ટર એમ.ડી.એમ.midday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in---કલેક્ટર ઓફિસ ,નર્મદા
શ્રી ડી.કે.બારીયાપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in756701136002649-234003-પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા
શ્રી એસ.એન.સોનીચીટનીસ ટુ ક્લેક્ટરchitnis-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in982587555902640-22216102640-222171કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
શ્રી. ડી.કે.પરમારમામલતદાર નાંદોદmam-nandod[at]gujarat[dot]gov[dot]in756700453602640-220003મામલતદાર,નાદોદ
શ્રી કે સી ચાર્પોટમામલતદાર ગરુડેશ્વરmam-garud-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in909941515402640-237102-મામલતદાર ગરુડેશ્વર