બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી ડી.એ.શાહકલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22216102640-222171
શ્રી એચ કે વ્યાસનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22232602640-222171
શ્રી એ.ઈ. હલપતિનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22373402640-223737
શ્રી એન.યુ.પઠાણ (ઈ/ચા)નાયબ કલેકટર એમડીએમmidday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912640221562+912640221562
શ્રી બી.એ.અસારીડેપ્યુટી કલેક્ટર પ્રોટોકોલprotocolnarmada[at]gmail[dot]com
શ્રી એન.યૂ.પઠાણજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+917567021984+912640222171
શ્રી ડી.એમ.મકવાણાજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-223003

સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી રવિશંકર, આઈ.એ.એસ.સીઇઓ, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી+916359010793
શ્રી હિમાંશુ પરીખઅધિક કલેક્ટર, સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી,+919978415960
શ્રી નિલેશ દુબેડેપ્યુટી કલેક્ટર+919825041041
શ્રી બી.એ.અસારીડેપ્યુટી કલેક્ટર પ્રોટોકોલ+919512498836

પ્રાંત અને એસડીએમ કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી કલ્પેશ ડી ભગતપ્રાંત અધિકારી રાજપીપલાpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+91-9978405215
શ્રી ડી.કે.બારીયાપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912649234003+912649234003

જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
પી.ડી.પલસાણાજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નર્મદાddo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912640224820+912640224820

ડીએસપી ઓફિસ નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી હિમકર ડી સિંહપોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીsp-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+91264022313+91264022316