કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી નર્મદા
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી આર એસ નિનામાકલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22216102640-222171
શ્રી એચ કે વ્યાસનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22232602640-222171
શ્રી આર એમ ચૌધરીનાયબ કલેકટર એમડીએમmidday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912640221562+912640221562
શ્રી એન યૂ પઠાણજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+917567021984+912640222171
શ્રી બી બી મોડીયાનાયબ કલેક્ટર ૧eo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22373402640-220634
પ્રાંત અને એસડીએમ કચેરી
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી ડી એન ચૌધરીપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912649234003+912649234003
જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
ડો જીનસી આર. વિલીયમજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નર્મદાddo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+912640224820+912640224820
ડીએસપી ઓફિસ નર્મદા
નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી મહેન્દ્ર બગડીયાપોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીsp-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in+91264022313+91264022316