બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
સુશ્રી શ્વેતા તેવતિયાકલેક્ટર નર્મદાcollector-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22216102640-222171
શ્રી સી કે ઉંધાડનિવાસી અધિક કલેક્ટરrdc-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22232602640-222171
શ્રી. મૌલિક દોંગાનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22373402640-223737
શ્રી એસ ડી ચૌધરી (ઈ/ચા)નાયબ કલેકટર એમડીએમmidday-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22156202640-221562
શ્રી એસ ડી ચૌધરીનાયબ કલેક્ટર-૧
શ્રી એસ ડી ચૌધરી (ઈ/ચા)જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીdso-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22217102640-222171
શ્રી એન એફ વસાવાનાયબ કલેક્ટર પ્રોટોકોલprotocolnarmada[at]gmail[dot]com

પી એ ટૂ કલેક્ટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી કેયૂર મગરવાડિયાપી એ ટૂ કલેક્ટર+91-9714367026

જિલ્‍લા પંચાયત નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી અંકિત પન્નુજિલ્લા વિકાસ અધિકારી, નર્મદાddo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-22482002640-224820

ડીએસપી ઓફિસ નર્મદા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
શ્રી પ્રશાંત સુમ્બેપોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીsp-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-2231302640-22316

પ્રાંત અને એસડીએમ કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ
ડૉ. કિશનદાન ગઢવીપ્રાંત અધિકારી રાજપીપલાpo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02640-220061
શ્રી ડી આર સંગાડાપ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડાpo-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in02649-23400302649-234003