બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

 • કલેકટર, નર્મદા
  • નિવાસી અધિક કલેકટર
  • નાયબ કલેકટર-૧
  • નાયબ કલેકટર-૨
  • નાયબ કલેકટર મધ્યાહન ભોજન યોજના
  • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
  • જિલ્લા આયોજન અધિકારી
  • નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી
  • ચીટનીશ ટુ કલેકટર, નર્મદા
  • મામલતદાર ડીઝાસ્ટર
  • જિલ્લા મ્યુનિસિપલ અધિકારી
   • પ્રાંત અધિકારી, રાજપીપળા
    • મામલતદાર, નાંદોદ
    • મામલતદાર, ગરૂડેશ્વર
    • મામલતદાર, તિલકવાડા
   • પ્રાંત અધિકારી, દેડીયાપાડા
    • મામલતદાર, દેડીયાપાડા
    • મામલતદાર, સાગબારા