બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

જિલ્લાની એસટીડી અને પીન કોડની વિગતો
ક્રમ નં ગામ/તાલુકાનું નામ પીન કોડ એસટીડી કોડ
1. રાજપીપળા ૩૯૩૧૪૫ ૦૨૬૪૦
2. પ્રતાપનગર ૩૯૩૧૪૦ ૦૨૬૪૦
3. લાછરસ ૩૯૩૧૫૦ ૦૨૬૪૦
4. કેવડીયા કોલોની ૩૯૩૧૫૧ ૦૨૬૪૦
5. તિલકવાડા ૩૯૧૧૨૦ ૦૨૬૬૧
6. દેવલીયા ૩૯૧૧૨૧ ૦૨૬૬૧
7. ડેડીયાપાડા ૩૯૩૦૪૦ ૦૨૬૪૯
8. સાગબારા ૩૯૩૦૫૦ ૦૨૬૪૯