બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

ઇમર્જન્સી સંપર્ક નંબરો
ક્રમ કેન્દ્રનું નામ કંટ્રોલ રૂમ નં.
જીલ્લા કટોકટી હેલ્પલાઇન ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧
બચાવ અને રાહત કમિશનર ૧૦૭૦
આરોગ્ય: એમ્બ્યુલન્સ જીવીકે ૧૦૮
ફાયર ૧૦૧
પોલીસ ૧૦૦