બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં અને વિકસાવવામાં આવી છે અને કલેક્ટર કચેરી નર્મદા દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે.
તમે વેબસાઇટ અંગે કોઇ પૂછપરછ કરવા માગતા હો, તો તમે collector-nar@gujarat[dot]gov[dot]in પર વેબ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજરને લખી જણાવો.
ફીડબેક વિભાગમાં સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા પ્રૌદ્યોગિકી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા રજૂ કરી શકાય.
તમે નીચેના સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી નર્મદા (રાજપીપળા)

જિલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા

નર્મદા, ગુજરાત – 393145

ફોન નં :+91 2640 222161

ફેક્ષ નં:+91 2640 222171

ઈમેલ: collector-nar@gujarat[dot]gov[dot]in