બંધ

અગત્યની લિંક્સ

ક્રમ નં ઓફિસ / સર્વિસનો નામ વિગત લિંક
1 ઓજસ જાહેરાત જુઓ અને જોબ માટે એપ્લાય કરો. ઓજસ
2 પીડીએસ ફરિયાદ પુરવઠાની ફરિયાદ અહી નાખો .  પીડીએસ ફરિયાદ
3 સ્વાગત સ્વાગત ફરિયાદનુ સ્ટેટસ અહી જુઓ. સ્વાગત
4 જમીન રેકોર્ડ તમારી જમીન રેકોર્ડની માહિતી અહી જુઓ ઉ. હ. સરવે નં , ખાતા નં , એંટ્રી નં અને ૧૩૫-ડી નોટિસ ની વિગતો. જમીન રેકોર્ડ
5 મતદાર યાદી મતદાર યાદીમા તમારો નામ શોધો. મતદાર યાદી
6 આઈ-ખેડુત ક્રુષિ વિભાગ અલગ-અલગ યોજનાઓ મા લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી આઈ-ખેડુત
7 આઈ.ઓ. જ. ન. જિલ્લામા ચાલતા અલગ-અલગ વિકાસના કામો ની માહિતી જુઓ. આઈ.ઓ. જ. ન.
8 અન્ન અને નાગરીક પુરવઠા વિભાગ તમારા રેશન કાર્ડ અને વાજબી ભાવની દુકાનની માહિતી અહિથી મેળવો . અન્ન અને નાગરીક પુરવઠા વિભાગ
9 આઈ-પીડીએસ તમને મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો આઈ-પીડીએસ
10 ડિજીટલ ગુજરાત ઘણા પ્રકારની સેવાઓ માટે એપ્લાય કરો. ડિજીટલ ગુજરાત
11

નોંધારાનો આધાર

નોંધારાનો આધાર

https://nodharanoaadhaar-narmada.com