બંધ

શ્રી ડી.કે.બારીયા

ઇમેઇલ : po-dediapada-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી ડેડીયાપાડા
મોબાઈલ નંબર : 7567011360
લેન્ડલાઇન નંબર : 02649-234003
ફેક્સ નંબર : -