બંધ

શ્રી એ આઇ હળપતિ

ઇમેઇલ : eo-nar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી
મોબાઈલ નંબર : 9978405297
લેન્ડલાઇન નંબર : 02640-223734
ફેક્સ નંબર : -